BASIC ENGLISH COMMUNICATION

Develop your English skills at the University of North Texas with the Intensive English Language Institute!

About the Program
In this class, students will develop skills to:

 • Introduce themselves
 • Talk about their family
 • Go shopping
 • Order in a restaurant
 • Visit a doctor

Who Can Qualify
Any resident in the Dallas-Fort Worth area who wants to develop their basic English skills may apply for the program

Class Dates
TBD

Cost
$50
For further information, please email ielimainoffice@unt.edu or call 940-565-2003.


 

基础英语交流
在UNT的语言学校IELI提升你的英语能力

关于这个项目
在这个课堂上,你将学会如何

 • 介绍你自己
 • 谈论你的家庭
 • 购物
 • 在餐厅点菜
 • 看医生

哪些人是允许参加这个项目的
Dallas-Fort Worth地区所有的国际居民

上课时间 
6月3号 - 30号,2016
每个周二和周四或者下午9:00-10:30

费用50 美元


 

영어 기초 일상적인 의사소통
UNT IELI 와 함께 기본 영어 실력을 쌓으세요

프로그램 내용

 • 자기 소개
 • 가족들에 관한 대화
 • 쇼핑가기
 • 식당에서 주문하기
 • 의사 검진받기

 자격 되는 사람  
댈러스-포트 워스 지역에 사는 모든 거주자들

수업 날짜
6/7 – 6/30/2016
매주 화요일과 목요일 9:00-10:30 AM

가격: 50 달러


 

Giao Tiếp Tiếng Anh Cơ Bản
Phát triển kĩ năng tiếng anh tại trường Đại Học Bắc Texas với Trung Tâm Ngôn Ngữ Tiếng Anh Chuyên Sâu

Thông Tin Về Chương Trình
Đến với lớp học này, học viên sẽ được phát triển các kĩ năng để:

 • Giới thiệu bản thân
 • Kể về gia đình
 • Đi mua sắm
 • Gọi thức ăn trong nhà hàng
 • Gặp bác sĩ

Điều kiện theo học
Tất cả công dân quốc tế đang cư trú tại khu vực Dallas-Fort Worth

Ngày khai giảng
Ngày 7 tháng 6 -Ngày 30 tháng 6, 2016
Thứ 3 và thứ 5 hằng tuần từ 9:00-10:30 tối

Lệ phí: 50 đô la


 

Fechas y contenido:

 • 3 de mayo a 3 de junio – Ud. podrá hablar inglés para
  • presentarse y conocer a otras personas
  • hablar sobre su familia y sobre su hogar
  • ir de compras
  • describir actividades diarias
 • 7 a 30 de junio – Ud. podrá hablar inglés para
  • pedir instrucciones y direcciones en la ciudad
  • hablar sobre comidas
  • ir a un restaurant
  • ir al medico
  • conocer más sobre la comunidad

Clases: Martes y jueves
Dos posibles horarios: 9:00 a 10:30
Costo de cada curso: $50